O projektu

Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Naziv projekta: ArhKonTur – Arheološki konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore (UP.02.2.2.03.0004)
Trajanje projekta: 18 mjeseci (od 23. travnja 2019. do 23. listopada 2020.)
Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 1.581.672,08 HRK
Nositelj projekta: Libertas međunarodno sveučilište
Partneri na projektu: Adriatic Travel & Trade i Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske (UNPAH)

Svrha projekta:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina nezaposlenih mladih (do 25 g.) i seniora (54+) u cilju integracije na tržište rada u sektoru turizma kroz realizaciju posebno prilagođenih inovativnih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljane specijalističke usluge arheološkog turističkog vođenja namijenjenog razvoju novih proizvoda i paketa kulturnog/arheološkog turizma u cjelogodišnjem periodu za ciljane korisnike.

Projekt ima zadatak doprinijeti rješavanju problema prepoznatih u strateškim dokumentima hrvatskog turizma, Strategiji razvoja turizma RH do 2020 i Akcijskom planu kulturnog turizma RH koji ističu ograničenu zapošljivost mladih u turizmu zbog nedovoljno specijalistički fokusiranih znanja, kao i činjenicu da ponuda usluga kulture u hrvatskim turističkim destinacijama još uvijek kontinuirano zaostaje za glavnim konkurentima na Mediteranu unatoč bitnim poboljšanjima. To se posebice odnosi na nedovoljno iskorištene, a ipak izuzetne arheološke lokalitete. Nedostatno turističko korištenje kulturnih resursa koji u konkurentnim zemljama bude značajan interes posjetitelja traži sukladno Akcijskom planu kulturnog turizma kvalitetniju interpretaciju, prezentaciju i promociju.

Uz navedeno, projekt bi trebao riješiti i detektirane probleme sezonalnosti, orijentacije na priobalje, slabe međunarodne vidljivosti i konkurentnost vrijedne arheološke baštine te nedovoljne ponude usluga kulturnog turizma i nedostatnog posjeta arheološkim lokalitetima, interpretaciju i prezentaciju arheološke baštine.

Projekt rješava probleme nedostatnih specijalističkih stručnih i pedagoških kompetencija predavača i mentora, pomanjkanja ponude specijalističkih modela edukacije za specifična područja arheološkog turizma i interpretaciju arheološke baštine za turizam, pomanjkanja multidisciplinarnih programa edukacije koji objedinjuju znanja s područja turizma, komunikologije i arheologije uz praktičnu terensku nastavu te pomanjkanja ponude novih specijalističkih usluga i proizvoda.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poboljšanje i razvoj stručnih pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turizma, odnosno mentora i predavača za rad s ranjivim skupinama i provedbu specijalističkih programa osposobljavanja i usavršavanja korisnika u vještinama i znanjima turističkog vođenja arheoloških destinacija, kao i u osmišljavanju multidisciplinarnih edukativnih programa više razine kompleksnosti za konceptualno arheološko vođenje za specijalizirane putničke agencije, za nezaposlene mlade i seniore.
 2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina (mladih i seniora) potrebnih za rad u sektoru turizma kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja i usavršavanja te praktičnu nastavu u području kulturnog turizma, pružanja turističkih usluga turističkog vođenja, i to participativnog, konceptualnog, interpretacijskog vođenje arheoloških destinacija
 3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina nezaposlenih mladih i seniora kroz razvoj i provedbu praktičnog dijela programa osposobljavanja i usavršavanja, ključnog za participativno konceptualno arheološko vođenje (razvoj vještina komunikacije i interpretacije, te interaktivnosti i multikulturalnosti) uz organiziranu praktičnu nastavu turističkog vođenja kod poslodavca i promicanje održivosti novih specijalističkih modela edukacije.

Razvoj i provedba takvih programa pospješila bi zapošljivost ciljanih skupina mladih do 25 g. i starijih 54+, te ostvarila korištenje slabije posjećenih i poznatih kontinentalnih destinacija.

Očekivani rezultati projekta:

 • Stručnjaci, mentori i predavači (18) osposobljeni za rad s ranjivim skupinama mladih i seniora, kroz metodološku radionicu i educirani o trendovima arheološkog turizma kroz studijski put za pripremu edukativnih materijala
 • 3 razvijena specijalistička prilagođena multidisciplinarna programa usavršavanja za specifična područja ponude održivog i odgovornog arheološkog turizma, te konceptualnog turističkog vođenja
 • 1 priručnik, o trendovima u arheološkom turizmu i interpretacijskom vođenju za daljnje korištenje
 • 40 osposobljenih predstavnika ciljanih skupina nezaposlenih mladih do 25 i seniora 54+ kroz teoretski i praktični terenski rad obilaska 7 županija i studijski obilazak specijalističkog dijela turističke burze u Berlinu, sada zapošljivi uz širi raspon i kvalitetu izlaznih kompetencija
 • ponuda novih specijalističkih usluga i proizvoda

Usklađenost s EU prioritetima:

 • Pametan rast: edukacijom otvara multidisciplinarni i specijalistički pristup turističkim uslugama vođenja
 • Održiv rast: edukacijom promiče odgovorni turizam i održivu arheološku baštinu
 • Uključiv rast: edukacijom otvara nove mogućnosti više stope zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Održivost rezultata nakon završetka projekta:

Projekt potiče integrirani pristup održivosti kroz perspektivu nove zapošljivosti ranjivih skupina, uključujući ekonomsku održivost kroz potencijal za kreiranje novih proizvoda te kulturnu održivost arheološke baštine novom pristupačnošću kroz razvoj interpretacije i vidljivosti na međunarodnoj razini.

Time bi se ujedno riješio problem nedostatka specijalističkih vodiča u Hrvatskoj. Suvremeno međunarodno tržište orijentirano na super-segmentaciju niša kulturnog turizma, potrebu sofisticirane interpretacije i prezentacije baštine kroz turističko vođenje uz elemente konceptualnog promišljanja i participativnog djelovanja ima veliki razvojni volumen. Na to ukazuju brojke posjeta arheološkim lokalitetima i destinacija nama konkurentnih zemalja koje iz godine u godinu rastu, a kreću se u rasponu od 11 do 38 miliju posjetitelja baštinskim lokalitetima u Mediteranskim zemljama. Cjelokupno kulturno naslijeđe Hrvatske (uključujući i arheološko) nedovoljno je poznato i generira na nacionalnoj razini godišnje do 5 milijuna posjetitelja. Ujedno kulturni resursi Hrvatske slabije su ocijenjeni u okviru svjetskog WEF indeksa turističke konkurentnosti (indeks 2,67 na skali od 7) upravo slijedom pomanjkanja vidljivosti i koja se stiče kroz kvalitetnu interpretaciju, prezentaciju i promociju pri čemu ključnu ulogu imaju upravo specijalistički programi edukacije te osposobljeni turistički vodiči i njihova obrazovanost za razvoj ključnih znanja u okviru portfelja arheološke baštine i arheoloških destinacija. Nepostojanje specijalističkih usluga vođenja za konceptualno osmišljene proizvode kulturnog/arheološkog turizma, predstavlja problem domaćim i stranim turoperatorima i agencijama, koji su zainteresirani za stvaranje novih programa i paketa vezanih uz arheološke destinacije. Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020.

Hrvatska ima ogroman kreativni potencijal vezan uz kulturnu baštinu, što ukazuje na dugoročnu potrebu za stručnjacima u turističkoj interpretaciji, prilagođenoj specifičnim korisnicima, u okviru pružanja usluga specijalističkog koncepta turističkog vođenja.

Projekt stoga stvara kritičnu masu educiranih specijalističkih vodiča kao i početni okvir novog programa edukacije koji je održiv i koji će se razvijati i nakon predviđenog vremenskog razdoblja provedbe.
Kroz razvoj novih modela obrazovanja ciljnih skupina projekt doprinosi održivosti značenja arheološke baštine i transformaciji inovativnih ideja u proizvode i usluge koje stvaraju rast i radna mjesta primjenom i korištenjem arheoloških istraživanja te implementacijom novih znanja i vještina u turističku struku.

Nova znanja i vještine prezentacije i interpretacije arheoloških lokaliteta i destinacija 7 županija doprinose sociološkoj održivosti, odnosno učinkovitom obrazovanju i olakšanom ulasku nezaposlenih mladih i starijih na tržište rada s povećanom mogućnošću radne mobilnosti unutar navedenih područja.
Održivost kulturnih resursa osigurana je projektom kroz učinkovito prezentaciju i turističko korištenje manje korištenih baštinskih resursa za ciljani ekonomski rast uz učinkovitiji pristup arheološkim resursima za turističku javnost mladih i seniora.

Nakon završenog programa edukacije 40 korisnika će moći prepoznati značaj i ulogu turizma na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi, primijeniti vještine planiranja proizvoda turističkog vođenja kao i upravljanja turističkom publikom, razviti na primjeren način interpretacijske i komunikacijske vještine, kao i vještine participacije i kvalitetne interakcije s dionicima u turističkoj destinaciji, kreirati adekvatnu ponudu turističkog vođenja u okviru ciljanih arheoloških atrakcija, kreirati jedinstvenu uslugu temeljenu na potražnji i arheološkoj baštini.

Time se kroz projekt ostvaruju svi elementi održivosti koje stimulira i prepoznaje EU:

 • Socijalna održivost – za 40 educiranih korisnika, te stručnjake mentore i predavače, posebice vezano i uz zadržavanje lokalne populacije arheoloških destinacija slijedom novih oblika zapošljavanja
 • Ekonomska održivost – perspektivna nova prihodovna razina za 40 educiranih vodiča i oblikovanje novih proizvoda, uz ekonomsku dobrobit za lokalnu zajednicu u kojoj će djelovati
 • Kulturna održivost – nova interpretativna i komunikološka razina potiče održivost značenja i korištenja
 • Okolišna održivost i održivo upravljanje destinacijom – potaknuto novim prilagođenim multidisciplinarnim programima edukacije koji potiču razvoj održivog i odgovornog turizma, te otvaraju mogućnost privlačenja odgovornih turista

Osposobljavanjem, usavršavanjem i iskustvom koje će ciljne skupine dobiti prilikom sudjelovanja u projektnim aktivnostima, postignut će se institucionalna održivost promocijom i daljnjom provedbom programa, ali i ključna ekonomska održivost nakon završetka provedbe jer će iste te osobe steći uvjete za buduća zaposlenja i biti sposobne nastaviti koristiti stečena znanja.